Prawo

Biuletyn legislacyjny sierpień – wrzesień 2022 r.

BIULETYN

sierpień – wrzesień 2022[1]

 

  1. Wybrane akty – omówienie :
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2022, poz. 1845)

W §  1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej dodano pkt 6 stanowiący, że elektroniczną dokumentacją medyczną jest również  karta profilaktycznego badania ucznia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do dnia 31 sierpnia 2027 r. karta profilaktycznego badania ucznia może być prowadzona na dotychczasowych zasadach.

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022, poz. 1952)

Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się:

– minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł.

– minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł.

Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się:

– minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł.

– minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2022, poz. 1990)

Zmiana obejmuje kwestie wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej                      w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami i jest skorelowana z rozszerzenia katalogu rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o kartę profilaktycznego badania ucznia. W przepisach przejściowych wskazano                       w szczególności, że  do dnia 31 sierpnia 2027 r. do karty profilaktycznego badania ucznia niestanowiącej elektronicznej dokumentacji medycznej dołącza się informację lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami .

  1. Pozostałe akty prawne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  (Dz.U. 2022, poz. 1653)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji  (Dz.U. 2022, poz. 1654)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym                                (Dz.U. 2022, poz. 1655)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów  (Dz.U. 2022, poz. 1656)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności  (Dz.U. 2022, poz. 1659)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich              (Dz.U. 2022, poz. 1700)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki            i położnej oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2022, poz. 1733)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej   (Dz.U. 2022, poz. 1734)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego  (Dz.U. 2022, poz. 1742)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia  (Dz.U. 2022, poz. 1749)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji  (Dz.U. 2022, poz. 1761)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu  (Dz.U. 2022, poz. 1795)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej  (Dz.U. 2022, poz. 1812)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów            i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego                  (Dz.U. 2022, poz. 1817)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19                      (Dz.U. 2022, poz. 1831)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów  (Dz.U. 2022, poz. 1860)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami  (Dz.U. 2022, poz. 1861)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej                             (Dz.U. 2022, poz. 1866)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich  (Dz.U. 2022, poz. 1904)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego  (Dz.U. 2022, poz. 1912)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb  (Dz.U. 2022, poz. 1922)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  (Dz.U. 2022, poz. 1965)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych                   (Dz.U. 2022, poz. 1987)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję  (Dz.U. 2022, poz. 2004)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego                 (Dz.U. 2022, poz. 2019)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym  (Dz.U. 2022, poz. 2023)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych  (Dz.U. 2022, poz. 2027)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego  (Dz.U. 2022, poz. 2028)

 

 

III. Teksty jednolite.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym                   (Dz.U. 2022, poz. 1608)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego                      (Dz.U. 2022, poz.1618)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego  (Dz.U. 2022, poz. 1621)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz.U. 2022, poz. 1657)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych  (Dz.U. 2022, poz. 1665)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych  (Dz.U. 2022, poz. 1687)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r.            w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób  (Dz.U. 2022, poz. 1689)

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej              (Dz.U. 2022, poz. 1708)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r.            w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (Dz.U. 2022, poz. 1720)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  (Dz.U. 2022, poz. 1731)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r.                 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa                       (Dz.U. 2022, poz. 1732)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki  (Dz.U. 2022, poz. 1737)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie  (Dz.U. 2022, poz. 1738)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych                   (Dz.U. 2022, poz. 1755)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie  (Dz.U. 2022, poz. 1759)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych  (Dz.U. 2022, poz. 1836)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r.             w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty               (Dz.U. 2022, poz. 1873)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r.              w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta                      i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz.U. 2022, poz. 1876)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych  (Dz.U. 2022, poz. 1910)

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych                  (Dz.U. 2022, poz. 1957)

 

[1] Biuletyn obejmuje publikatory od poz. 1607 do poz. 2030