twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Prawo

GODZINY OTWARCIA DZIENNIKA PODAWCZEGO KANCELARII RZECZNIKA:

Poniedziałek, wtorek i czwartek: 9:00-13:00
Środa: 9:00-16:00

Piątek: Dziennik Podawczy NIECZYNNY

 

 

GODZINY OTWARCIA KANCELARII RZECZNIKA DLA INTERESANTÓW:

Poniedziałek i Środa 9:00-16:00

Wtorek i Czwartek: 9:00-15:00

Piątek: Kancelaria NIECZYNNA dla interesantów

 

Cele i zadania OROZ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie VIII kadencji

lek. dent. Anna Kot

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. 2015, poz. 651 ze zm.) – niezależny, posiadający osobowość prawną, organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzący postępowania wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza, z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 1. wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 i 66 ustawy;
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. działa przy pomocy swoich Zastępców;
 5. posiada własną Kancelarię do wykonywania czynności  prawno-administracyjnych.

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 59 cytowanej ustawy, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  w ramach prowadzonego postępowania, przeprowadza dowody na wniosek stron lub z urzędu.

Na zasadzie art. 63 cytowanej ustawy  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy nie wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego, jeżeli czyn nie stanowi przewinienia zawodowego, jeżeli brak jest dostatecznych  danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego, jeśli obwiniony zmarł lub jeżeli czyn którego dotyczy postępowanie się przedawnił.

Na zasadzie art. 72 cytowanej ustawy jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy – tj. zgromadzona w toku postępowania wyjaśniającego dokumentacja medyczna, protokoły przesłuchań stron i świadków, opinie biegłych – wskazują na fakt popełnienia przewinienia zawodowego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydaje postanowienie o jego zamknięciu i w terminie 14 dni,  składa do Sądu Lekarskiego wniosek o ukaranie.

Rzecznik ma obowiązek być obiektywnym tj. dążyć do wykrycia prawdy. Zobowiązany jest badać i uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść lekarza, którego dotyczy postępowanie. W myśl zasady in dubio pro reo – wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu wyjaśniającym  w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie da się usunąć, Rzecznik winien  tłumaczyć na korzyść obwinionego (art. 61 ust. 2 cytowanej ustawy).

W sprawach nieuregulowanych w cytowanej ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego.

PRZEDAWNIENIE – Zgodnie z art. 64 cytowanej ustawy Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Dodatkowe informacje dla skarżącego

Istotą postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie jest wymiar szkody poniesionej przez pokrzywdzonego, lecz orzeczenie co do winy lekarza, ukaranie przewinienia i działanie prewencyjne. Okręgowy Rzecznik i Sąd Lekarski nie przydzielają odszkodowań.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, a jego działania i uprawnienia określa szczegółowo Ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. 2015, poz. 651 ze zm.).

1) Rzecznik może działać wyłącznie w granicach i na podstawie tego prawa. Odpowiedzialność zawodowa jest jednym z trzech rodzajów odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu lekarza, obok odpowiedzialności karnej i cywilnej.

2) Stroną w postępowaniu Rzecznika jest pokrzywdzony (w razie jego śmierci małżonek, wstępny, zstępny, powinowaty w tej samej linii lub stopniu) oraz obwiniony lekarz. O przebiegu i wyniku postępowania są informowane wyłącznie strony. Pełnomocnikami stron i obrońcami mogą być jedynie: lekarz, adwokat lub radca prawny.

3) Ustawa o izbach lekarskich nie wyposaża Rzecznika w żadne instrumenty prawne, które pozwalałyby na ingerencję w trwający proces diagnostyczno-leczniczy. W szczególności Rzecznik nie może zobowiązać lekarza do dokonania lub zaniechania określonych czynności w procesie diagnostyczno-leczniczym.

4) Rzecznik ocenia czy doszło do przewinienia zawodowego wyłącznie na podstawie zaistniałego stanu faktycznego, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania lub kieruje wniosek o ukaranie do Sądu Lekarskiego.

5) Rzecznik nie jest instytucją która rozpatruje roszczenia pacjenta z tytułu wadliwie wykonanej usługi medycznej; w szczególności RZECZNIK NIE JEST WŁAŚCIWY DO USTALANIA I PRZYDZIELANIA ODSZKODOWAŃ, rozliczeń, napraw czy zwrotów należności. Wszystkie te kwestie rozstrzyga sąd powszechny na drodze powództwa cywilnego.

6) Rzecznik  nie  posiada umocowania ustawowego do świadczenia porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy.

7) Rzecznik sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi.

8) Przepisy postępowania cywilnego i administracyjnego nie mają w postępowaniu OROZ zastosowania. Postępowanie toczy się w oparciu o przepisy ustawy o izbach lekarskich. W sprawach nieuregulowanych przez ww. ustawę Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego (art. 112 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich).

9) Rzecznik nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a wezwania, zawiadomienia i inne pisma doręcza stronom przez publicznego operatora pocztowego. Strona przebywająca za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju (art. 131 § 1 i art. 138 k.p.k. w zw. z art. 112 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich).

Kontakt i godziny pracy

GODZINY OTWARCIA DZIENNIKA PODAWCZEGO KANCELARII RZECZNIKA:

Poniedziałek, wtorek i czwartek: 9:00-13:00
Środa: 9:00-16:00

Piątek: Dziennik Podawczy NIECZYNNY

 

GODZINY OTWARCIA KANCELARII RZECZNIKA DLA INTERESANTÓW:

Poniedziałek i Środa 9:00-16:00

Wtorek i Czwartek: 9:00-15:00

Piątek: Kancelaria NIECZYNNA dla interesantów

 Telefony: 12 619 17 17, 12 619 17 29, 12 619 17 25

PRZEGLĄDANIE AKT – tylko po uprzednim uzyskaniu zgody OROZ i po uzgodnieniu terminu czynności. Każdy wniosek o przeglądanie akt należy złożyć w formie pisemnej.

ZAWIADOMIENIA o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i inne pisma procesowe można składać:

 1. osobiście na Dziennik Podawczy Kancelarii (vide godziny otwarcia dla interesantów)
 1. listownie przy pomocy przesyłki poleconej na adres:
  Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowa Izba Lekarska, ul. Krupnicza 11 A, 31-123 KRAKÓW

/WZÓR ZAWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZEWINIENIA ZAWODOWEGO – na dole strony/

Kancelaria Okręgowego Rzecznika nie prowadzi korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz w drodze mailowej. Pisma obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy wniesione w postaci elektronicznej nie wywołują skutków prawnych i pozostają bez biegu;

Struktura Kancelarii OROZ

STRUKTURA:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr Anna KOT

Kierownik Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Sławomir Smoleń

Obsługa prawna Kancelarii
adw. Michał Mastej

Pracownicy:
mgr Sebastian Stępień
mgr Iwona Drabik 

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie 

 1. obsługuje i wykonuje zadania związane z prowadzeniem postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, oraz zadania zlecone przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie,
 2. prowadzi rejestr spraw wpływających do OROZ, rejestr wydawanych postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, rejestr postanowień o umorzeniu postępowania  i  rejestr wniosków o ukaranie lekarzy,
 3. prowadzi Dziennik Podawczy w godzinach zakreślonych powyżej
 4. przyjmuje interesantów i załatwia sprawy wynikające z kontaktu z w/w.
 5. nie prowadzi porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy.
 6. nie prowadzi telefonicznej informacji o toku postępowania, ani o zakresie prowadzonych czynności /zasada danych poufnych/.

Skargi i zażalenia do OROZ

– OROZ nie jest organem właściwym do ścigania przestępstw, bowiem organem właściwym prowadzącym postępowanie w przedmiotowym zakresie jest Prokuratura.

– OROZ nie rozpatruje roszczeń cywilnoprawnych, do rozpatrywania spraw w przedmiotowym zakresie, w szczególności z tytułu: odszkodowania, zadośćuczynienia powołane są zgodnie z właściwością sądy powszechne: rejonowe (wydział cywilny), okręgowe (wydział cywilny).

– OROZ nie rozpatruje skarg (odwołań) złożonych na opinie sądowe wydawane w ramach postępowania przed Sądem Powszechnym/Prokuraturą opinie te są bowiem środkiem dowodowym podlegającym ocenie jedynie w  postępowaniu przed organem procesowym.

– OROZ nie rozpatruje skarg (odwołań) na decyzje wydawane przez organy rentowe, ZUS, decyzja jest przejawem woli oraz aktem władczym organu administracji, co jednak nie oznacza, że jest aktem niepodważalnym i ostatecznym. Środkiem odwoławczym przysługującym adresatowi decyzji wydanej z zakresu ubezpieczeń społecznych jest odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

– OROZ  nie rozpatruje skarg związanych z kontraktowaniem usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji świadczeń medycznych w aspekcie NFZ,

– OROZ nie rozpatruje skarg dotyczących personelu średniego, właściwym organem do rozpatrywania takich skarg jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu medycznego tj.  pielęgniarki, rejestratorki, sanitariusza pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u  przełożonego tego pracownika: w szpitalu jest nim ordynator lub dyrektor, a w przychodni –  kierownik. Są to działania najprostsze, a zarazem najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.

Wzór zawiadomienia do OROZ o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego