Rez 1

Rezolucja Nr 1
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 marca 2010 roku

W związku z jednostronnym, nie uwzględniającym postulatów świadczeniodawców, rozumieniem przez Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia zapisów zawartych
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136) XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ o wydanie jednolitej interpretacji przywołanych zapisów.
 

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger