Rez 3

Rezolucja Nr 3
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 marca 2010 roku

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o wystąpienie do organizatora konkursu „Lekarz Roku” z prośbą o rozważenie możliwości zmiany formuły konkursu poprzez wprowadzenie innych, jak tylko obowiązujące, form głosowania.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger