Rez 4

Rezolucja Nr 4
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 marca 2010 roku

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o przygotowanie, przed upływem bieżącej kadencji,  sylwetek Delegatów na OZL OIL w Krakowie i prezentację na stronach internetowych izby.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger