Uchwała Nr 94/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 94/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 79/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej              w Krakowie z dnia  18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 25 pkt. 10 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz  § 13 a, § 3 i § 6 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 79/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia terminu XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie§ 1 otrzymuje brzmienie:

 „§ 1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie postanawia, iż termin XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zostanie ustalony po zmianie sytuacji epidemicznej  powstałej w związku z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS cov-2.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień