biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 17/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 12 maja 2021 roku

 

w sprawie przedłużenia i rozszerzenia licencji programu antywirusowego ESET

dla biura OIL w Krakowie i dla Delegatur

Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn. zmian.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

  • 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na przedłużenie      i rozszerzenie (z 60 do 80 licencji) aktualizacji programu antywirusowego ESET Endpoint Security, dla zapewnienia bezpieczeństwa komputerów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i w Delegaturach, na okres lat trzech.

 

  • 2

Prezydium ORL w Krakowie przeznacza na ten cel środki finansowe do kwoty łącznej 9700 PLN (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych) brutto.

 

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

          Lek. dent. Robert Stępień