biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 8/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 8/Prez./VIII/2021
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 lutego 2021 roku

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach modernizacji systemu informatycznego dla prowadzenia okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 11 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2019 r., poz. 965 – t.j.- z późn. zmn. ) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie)      w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

 

  • 1.
  1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie pozytywnie opiniuje porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach modernizacji systemu informatycznego dla prowadzenia okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy dentystów Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Upoważnia się Prezesa ORL w Krakowie lek. dent. Roberta Stępnia oraz Skarbnika ORL w Krakowie dr med. Jerzego Friedigera do podpisania porozumienia o którym mowa w ust. 1 w kwocie łącznej 14 tys. zł netto plus VAT.

 

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień