Uchwała Nr 97/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 97/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 27 maja 2020 r.

w  sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy

członków OIL w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568) w zw. z § 2 ust. 3 Regulaminu przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadpodstawowych i wyższych, zatwierdzonego Uchwałą Nr 67/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku, uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala na rok szkolny 2020/2021 następujące rodzaje pomocy:

1. 25 dopłat na kształcenie dla studentów w kwocie 700 złotych miesięcznie, w tym:

    – dopłaty dla studentów uczelni medycznych

    – dopłaty dla studentów pozostałych uczelni wyższych

2. 10 dopłat na kształcenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 500 złotych miesięcznie.

§ 2

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian przez Komisję Socjalno-Bytową ORL rozdziału liczby dopłat na kształcenie dla studentów i uczniów szkół średnich w ramach przyznanych na ten cel środków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz JanikowskiPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień