biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 26-27 czerwca 2020 r.

Poniżej znajdą Państwo materiały na XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie który odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2020 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tzn. że głosowanie odbędzie się w formie zdalnej.

 

Delegatury OIL

Delegatura OIL w Krośnie

Delegatura OIL w Nowym Sączu

Delegatura OIL w Przemyślu

Inne

Galicyjska Gazeta Lekarska

Mediator OIL

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Rzecznik Praw Lekarza

Zespół Radców Prawnych

Komisje ORL w Krakowie

Komisja ds Lekarzy Seniorów

Komisja ds Młodych Lekarzy

Komisja ds Praktyk Lekarskich

Komisja ds Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców

Komisja Etyki Lekarskiej

Komisja Finansowo-Budżetowa

Komisja Kształcenia Medycznego

Komisja Organizacyjna

Komisja Socjalno-Bytowa

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Komisja Stomatologiczna

Księgowość

Projekt preliminarza na 2020 rok

Wykonanie preliminarza MZ na 31.12.2019

Wykonanie preliminarza ORL na 31.12.2019

Sprawozdanie finansowe – Bilans- Rachunek Zysków i Strat

Zespoły ORL w Krakowie

Zespoły ds AOS-POZ-Szpitalnictwa

Zespół ds Kultury

Zespół ds Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialnosci Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Sąd Lekarski

Okręgowy Sąd Lekarski

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 2019

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 2019

Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej

Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała Nr 1 OKR OIL w Krakowie z dnia 21.02.2020r

Uchwała Nr 1 OKR OIL w Krakowie z dnia 21.02.2020r

Uchwała Nr 1/Zjazd/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok 2019

Uchwała Nr 2/Zjazd/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie za rok 2019

Uchwała Nr 3/Zjazd/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2019

Uchwała Nr 4/Zjazd/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2019

Uchwała Nr 5/Zjazd/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2019

Uchwała Nr 6/Zjazd/2020

w sprawie udzielenia Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za rok 2019

Uchwała Nr 7/Zjazd/2020

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2020 rok